پوستر نهایی لایه باز تمدید copy
لوگو برگزارکنندگان

انجمن طب فیزیکی، توانبخشی ایران با همکاری گروه های آموزشی دانشگاه های  کشور

photo_2017-03-06_20-56-33

دکتر سید منصور رایگانی

استاد طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

پیام رئیس کنگره

photo_2016-03-31_22-57-58

دکتر علیرضا اشرف

استاد طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیام دبیر علمی

139507300020536848990564

دکتر سید احمد رئیس السادات

دانشیارطب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دبیر انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

پیام دبیر اجرائی