مقطع رشتــه نـــام رشتــه امتیاز کمیته
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی ۱۵
تخصص طب فیزیکی و توانبخشی* ۱۵
دکترای حرفه ای کایروپراکتیک ۱۵
دکترا اعضای مصنوعی ۱۵
کارشناسی ارشد اعضاء مصنوعی ۱۵
کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ۱۵
دکترا ارگونومی ۱۵
کارشناسی ارشد ارگونومی ۱۵
دکترا فیزیوتراپی ۱۵
کارشناسی فیزیوتراپی ۱۵
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ۱۵
کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی ۱۵
دکترا کار درمانی ۱۵
کارشناسی کار درمانی ۱۵
کارشناسی ارشد کار درمانی ۱۵
دکترا مشاوره توانبخشی ۱۵
تخصص بیماریهای داخلی* ۱۰٫۵
کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی ۱۰٫۵
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ۱۰٫۵
دکترای حرفه ای پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* ۱۰٫۵
دکترای حرفه ای پزشکان عمومی* ۱۰٫۵
فوق تخصص روماتولوژی* ۱۰٫۵
تخصص بیماریهای مغزو اعصاب* ۷٫۵
کارشناسی ارشد پزشکی ورزشی ۷٫۵
تخصص ارتوپدی ۴٫۵
تخصص جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدی) ۴٫۵
دکترا گفتار درمانی ۴٫۵
کارشناسی گفتار درمانی ۴٫۵
کارشناسی ارشد گفتار درمانی ۴٫۵