شروع پذیرش مقالات ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۶
خاتمه پذیرش مقالات
۱۵ آذر ماه ۱۳۹۶
اعلام نتایج داوری ۱۰دی ماه ۱۳۹۶
شروع ثبت نام کنگره ۱ آذر ماه ۱۳۹۶
پایان ثبت نام کنگره ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶
تاریخ برگزاری کنگره ۲۷  الی ۲۹  دی ماه ۱۳۹۶