شروع پذیرش مقالات ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷
خاتمه پذیرش مقالات
۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷
اعلام نتایج داوری ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷
شروع ثبت نام کنگره ۱۵آذر ماه ۱۳۹۷
پایان ثبت نام کنگره ۱دی ماه ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری کنگره ۵ الی ۷دی ماه ۱۳۹۷