دقت شود که برای پر کردن وابستگی سازمانی (Affiliation) به نکات زیر توجه شود:

– ذکر مدرک تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پزشکی عمومی، متخصص، …)

– در صورتی که فرد در حال تحصیل است حتما ذکر شود: دانشجوی/دستیار…

– برای اعضای هیئت علمی حتما استادیار/دانشیار/استاد ذکر شود

– دانشکده و دانشگاه محل تحصیل برای دانشجویان و محل خدمت اساتید و یا مراکز تحقیقاتی که فرد در آن مشغول پژوهش است، حتما ذکر شود