توجه: ثبت نام از هیئت ریسه جلسه ها، سخنرانان و دستیاران در محل کنگره صورت می پذیرد…