تهیه بلیط برای همه افراد شرکت کننده در کنگره برای حضور در کنسرت الزامی است.

خرید بلیط برای افراد خانواده و دوستان امکان پذیر است.

ورود اطفال زیر هفت سال به سالن ممنوع است.